Vasyl Pryimak, PhD
Project Management/Knowledge Management/HRM/IT&S Consultant
Prof. Innovation & Investment Management Dept.
Taras Shevchenko National University of Kyiv,Faculty of Economics

Василь Приймак, к.е.н.
Консультант в сфері управління проектами, управління знаннями, управління персоналом, інформаційних систем і технологій
доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Економічний факультет

 

Контакти

Професійні та наукові інтереси: Knowledge/Project Management, HRM, IT&S

 

Освіта:

Основна

 • 1990–1995 рр. Львівський державний університет ім. І. Франка, факультет прикладної математики (спеціальність «Прикладна математика»)
 • 1996–1998рр. Тернопільська академія народного господарства, економічний факультет (спеціальність «Фінанси і кредит»)
 • 1999-2002рр. Аспірантура Київського національного торговельно-економічного університету. У 2003 року захистив дисертацію на тему «Управління торговельним підприємством на засадах системного підходу» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Професійне зростання

 • 2000 р. – навчання по програмі «Менеджмент проектів» (Centre Francais Des Affaires)
 • 2004 р. – Вища школа педагогічної майстерності, Київський національний торговельно-економічний університет
 • 2005 р. – 1812-C180_01-Управління проектами для керівників, Технології Управління "Спайдер Україна", PMI
 • 2007 р. – Участь у програмі «Час успішних проектів», проект «8 годин концентрованої практики у ВНЗ», Технології Управління "Спайдер Україна", PMI
 • 2011 р. – Практика використання SAP ERP-систем в управлінні виробництвом, SAP University Alliances
 • 2011 р. – THR10-THR12 – « SAP ERP Human Capital Management», SAP
 • 2011 р. – SAP Certified Application Associate - Human Capital Management with SAP ERP 6.0 EHP4

Трудова діяльність:

 • 1995–1996 рр. – Головний податковий інспектор І-го рангу
 • 1996–1999 рр. – ІТ-спеціаліст - БВУПЗГ «Прикарпаттрансгаз», НАК «Нафтогаз України»
 • 2000–2004 рр. – ІТ/PM-консультант, British Energy International
 • 2001–2003 рр. – ІТ-консультант, Київська обласна дирекція УДППЗ «Укрпошта»
 • 2004– по даний час – доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • 2003– по даний час – консультант в сфері управління проектами, управління персоналом, управління знаннями, інформаційних систем і технологій

Науковий та навчально-методичний доробок

Автор понад 70 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 3 монографії, 5 навчальних посібників (2 з грифом МОН України).

Вибіркові публікації

Монографії, підручники та навчальні посібники:

 1. Pryimak V., Faichak I. Teambuilding: synergy of team work. Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики: [монографія] / за ред. І. А. Маркіної. - Полтава: Видавництво «Сімок», 2017, - 728 с., С.629-638.

 2. Приймак В. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. 380с.
 3. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Гриф МОН України. [авт. кол.: Черваньов Д. М., Приймак В.М. та ін.; за ред.: Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської]. К.: Нічлава, 2011. 623 с.
 4. Приймак В. Управління проектами. Практикум : навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011.– 420с.
 5. Приймак В. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Гриф МОН України. К.: Атіка, 2008. 240с.
 6. Управління інноваціями в сучасній організації. Колективна монографія. //Під ред. Євтушевського В.А. К.: Нічлава, 2006. – 359с.
 7. Приймак В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Інформаційні системи в менеджменті» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій». К.: Нічлава, 2008
 8. Приймак В. Управління проектами. Практикум: Навчальний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 292с.
 9. Приймак В. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Управління проектами». для студентів спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр/спеціаліст» заочної форми навчання – К.: КНУ, 2010

Наукові статті:

 1. Pryimak VM, Chaikovsky IA et al. Cost-Effectiveness of Magnetocardiography in Diagnosis of Coronary Artery Disease in Patients with Chest Pain. Austin Cardiol. 2016; 1(1):1003.

 2. Приймак В. Передумови розвитку корпоративної бізнес-свідомості: інтелектуальний капітал. Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку. КНЕУ. 2016. С. 186-189
 3. Приймак В. Корпоративна модель компетенцій як джерело створення конкурентних переваг організації. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – Київ: ТОВ „Кадри”, 2015. Вип. 29. Т.2. С. 54-65
 4. Приймак В., Анісімова Л. Технології управління знаннями при впровадженні систем менеджменту якості. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №172. 2015. С.14-20.
 5. Приймак В., Балан В. Концептуальний базис комунікативного менеджменту. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №161. 2014. С.39-44
 6. Приймак В. Модель професійних компетенцій сучасного менеджера. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №136-137. 2012. С.49-52
 7. Приймак В. Лідерство в системі управління знаннями. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. Вип. 23. С. 88-95
 8. Приймак В. Стратегія КМ-орієнтованих організаційних змін. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №121-122. 2011. С.67-72
 9. Приймак В. Модель професійних компетенцій сучасного менеджера. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №136-137. 2012. С.49-52
 10. Приймак В. Концептуальні основи системної методології управління (теоретичний аспект) //Вісн. КНТЕУ. — 2001. — №3. — С.45–53.
 11. Приймак В. Інструментарій управління підприємством: модель грошових потоків. Вісн. КНТЕУ. – 2002. - №4.
 12. Pryimak V., Plisak T. Motivation and incentivisation of work in banking sector with regard to worldwide integration. Cracow University of Economics. Cracow. 2006 p. 287-295.
 13. Приймак В. Інвестиції в людський капітал як фактор організаційного розвитку. Наук. вісн. Волин. Держ. Ун-ту ім. Л.Українки. – 2006. -№8. Економічні науки. c.9-13.

Василь Приймак, PhD
Консультант в сфері управління проектами, управління знаннями, управління персоналом, інформаційних систем і технологій
доцент
кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Економічний факультет

 

 

 

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.