Тут представлені навчально-методичні матеріали для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Для доступу необхідна авторизація

Розповсюдження, тиражування, копіювання видань чи його частин та комерційне використання без дозволу автора заборонено.
Посилання на першоджерело обов’язкове

© В. Приймак, 2004-2017. Всі права захищені.

 

Тут розміщені книги автора чи за участі автора (електронні версії)

Розповсюдження, тиражування, копіювання видань чи його частин та комерційне використання без дозволу автора заборонено.
Посилання на першоджерело обов’язкове

© В. Приймак, 2004-2016. Всі права захищені.

 

Pryimak V., Faichak I. Teambuilding: synergy of team work. Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики: [монографія] / за ред. І. А. Маркіної. - Полтава: Видавництво «Сімок», 2017, - 728 с., С.629-638. 

Приймак В. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник – К.: Атіка, 2008. 240с.

Повнотекстова версія знаходиться у репозиторії

Приймак В. Управління проектами: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011.– 420с.

Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [авт. кол.: Черваньов Д. М., Приймак В.М. та ін.; за ред.: Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської]. - К. : Нічлава, 2011. - 623 с.

 

Тут представлені наукові статті автора (електронні джерела)

Розповсюдження, тиражування, копіювання видань чи його частин та комерційне використання без дозволу автора заборонено.
Посилання на першоджерело обов’язкове

© В. Приймак, 2004-2016. Всі права захищені.

 

Pryimak V., Faichak I. Teambuilding: synergy of team work. Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики: [монографія] / за ред. І. А. Маркіної. - Полтава: Видавництво «Сімок», 2017, - 728 с., С.629-638. 

 1. Pryimak VM, Chaikovsky IA et al. Cost-Effectiveness of Magnetocardiography in Diagnosis of Coronary Artery Disease in Patients with Chest Pain. Austin Cardiol. 2016; 1(1):1003.
 2. Приймак В. Передумови розвитку корпоративної бізнес-свідомості: інтелектуальний капітал. Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку. КНЕУ. 2016. С. 186-189
 3. Приймак В. Корпоративна модель компетенцій як джерело створення конкурентних переваг організації. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – Київ: ТОВ „Кадри”, 2015. Вип. 29. Т.2. С. 54-65
 4. Приймак В., Анісімова Л. Технології управління знаннями при впровадженні систем менеджменту якості. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №172. 2015. С.14-20.
 5. Приймак В., Балан В. Концептуальний базис комунікативного менеджменту. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №161. 2014. С.39-44
 6. Приймак В. Модель професійних компетенцій сучасного менеджера. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №136-137. 2012. С.49-52
 7. Приймак В. Перспективи розвитку КМ-консалтингу в Україні. Зб. матер. міжнародної науково практичної конференції «Україна – Чехія – ЄС: сучасний стан та перспективи». – Херсон- Прага. 2010. С. 173-186.
 8. Приймак В. Стратегія КМ-орієнтованих організаційних змін. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №121-122. 2011. С.67-72
 9. Приймак В. Лідерство в системі управління знаннями. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2011. Вип. 23. С. 88-95
 10. Pryimak V. Prerequisites of business-awareness which is knowledge oriented. Praga. 2011.
 11. Приймак В. Форми організаційних трансформацій підприємницьких структур. Теоретичні та прикладні питання економіки. Зб. наук. пр. – Київ: ТОВ „Кадри”, 2010. Вип. 23. С. 154-166
 12. Pryimak V., Plisak T. Motivation and incentivisation of work in banking sector with regard to worldwide integration. Cracow University of Economics. Cracow. 2006 p. 287-295.
 13. Приймак В. Інвестиції в людський капітал як фактор організаційного розвитку. Наук. вісн. Волин. Держ. Ун-ту ім. Л.Українки. – 2006. -№8. Економічні науки. c.9-13.
 14. Приймак В. Проблеми реалізації інноваційних проектів у сучасних умовах господарювання. Зб. наук. праць. «Регіональні проблеми та перспективи розвитку ринку збуту промислової продукції». УКРНТЕІ, 2006.
 15. Приймак В. Технології прийняття управлінських рішень//Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. №97. 2007. с. 11-14
 16. Приймак В. Системні трансформації: концепція наукового управління//НАН України. Інститут економіки промисловості; редкол.: І.П. Буєєв (отв.ред.) и др. — Донецьк, 2004.
 17. Приймак В. Концептуальні основи системної методології управління (теоретичний аспект) //Вісн. КНТЕУ. — 2001. — №3. — С.45–53.
 18. Приймак В. Інструментарій управління підприємством: модель грошових потоків. Вісн. КНТЕУ. – 2002. - №4.