Тестові завдання до теми 1

Про підручник
Зміст підручника
Кейси
Методичне забезпечення
Про автора
Контакти

 

УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

 
1. Ціль — це:
1.       проблема, що підлягає розв’язанню
2.       конкретний кінцевий результат, який можна досягти в недалекому майбутньому
3.       прогнозований результат
4.       орієнтир, необхідний для вироблення рішення
2. Рішення – це:
1.       Результат інтелектуальної діяльності, що призводить до якого-небудь висновку або до необхідних дій
2.       Процес підготовки альтернативних варіантів
3.       Акт вибору ОПР єдиного варіанта рішення проблеми за допомогою визначених правил
4.       Усунення усіх варіантів рішення, крім прийнятого, припинення існування проблеми
3. Суб’єкти рішення – 
1.       управлінські дії, скеровані на досягнення цілей
2.       особи наділені правом розробляти, приймати та реалізовувати рішення
3.       процеси, які протікають в організації
4.       підсистеми керованої системи
4. Суб’єкти рішення –
1.       фахівці, експерти, консультанти
2.       начальник відділу маркетингу, бухгалтер, продавець
3.       ціль, ресурси, інформація
4.       люди, машини 
5 Сутність проблеми полягає у
1.       відхиленнях при виконанні оперативних планів
2.       відсутності автоматизованої системи прийняття рішень
3.       виникненні певних обставин, що створюють певне визначене становище
4.       невідповідності бажаного (нормативного) і фактичного рівнів досягнення мети
6. Системний підхід складається з
1.       аналіз, пояснення властивостей цілого, синтез
2.       планування, організація, контроль, мотивація
3.       синтез, пояснення властивостей цілого, аналіз
4.       діагностика, аналіз, синтез
7. Управлінське рішення це:
1.       Форма управлінської діяльності менеджера з метою виконання завдань
2.       Основна форма впливу менеджера на об`єкт управління з метою досягнення поставлених цілей
3.       Результат діяльності менеджерів
4.       Форма керівництва організацією
8. Основними вимогами до управлінських рішень є:
1.       Обґрунтованість, правомочність, законність, ефективність
2.       Цілеспрямованість, обґрунтованість, реальність, законність та ефективність.
3.       Обґрунтованість, оперативність, реальність, цілеспрямованість, ефективність, правомочність і законність
4.       Обґрунтованість і законність
9. Що представляє собою управлінське рішення?
1.       Засіб впливу керуючої системи на керовану.
2.       Метод впливу керуючої системи на керовану.
3.       Метод впливу керівника організації на підлеглих.
4.       Форму впливу керуючої системи на керовану.
10. Що означає прийняти управлінське рішення?
1.       Втілити його в норму, яка надає обов'язковість для виконання.
2.       Одержати його і зареєструвати.
3.       Ознайомитись з його змістом і підтвердити зрозумілість.
4.       Зареєструвати рішення

 

ключ до тестів

...........................................................................................................................................................................................................................

Про підручник Зміст підручника Кейси Методичне забезпечення Про автора Контакти

© Приймак Василь Михайлович

З питань веб-дизайну звертатися за адресою [E-mail].
Оновлено: 06/10/04.