РОБОЧА ПРОГРАМА

 

дисципліни ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

для студентів рівня підготовки „спеціаліст”

за напрямами “Менеджмент”, „Економіка та підприємництво”, „Торгівля”

 

Укладач Приймак Василь Михайлович

 

 

 

ВСТУП

Робоча програма курсу “Теорія і практика прийняття управлінських рішень” є дисципліною за вибором університету для студентів рівня підготовки „спеціаліст” за напрямами “Менеджмент”, „Економіка та підприємництво”, „Торгівля” усіх форм навчання.

Робоча програма відображає суть та головні складові сучасного менеджменту, передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з основних закономірностей планування, створення та оптимального використання інструментарію прийняття управлінських рішень.

РОБОЧА ПРОГРАМА СКЛАДАЄТЬСЯ З ТАКИХ РОЗДІЛІВ:

1.    Мета і завдання дисципліни.

2.    Структура та зміст дисципліни.

3.    Тематика практичних занять.

4.    Самостійна робота студентів.

5.    Контроль та критерії оцінювання знань студентів.

6.    Список рекомендованої літератури.

 

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ”

Розробка управлінських рішень – один з найбільш важливих управлінських процесів. Ступінь обґрунтованості управлінського рішення визначає рівень ефективності системи менеджменту в цілому.

Навчальна дисципліна „Теорія і практика прийняття управлінських рішень” призначена для студентів рівня підготовки „спеціаліст” за напрямами “Менеджмент”, „Економіка та підприємництво”, „Торгівля”. Її вивчення забезпечує науково-методичне підґрунтя для опанування студентами основних методів розробки, прийняття та реалізації якісних управлінських рішень в організації.

Предметом дисципліни є процес прийняття і оптимізації управлінських рішень.

Основною метою дисципліни є набуття майбутніми спеціалістами практичних навичок в застосуванні універсального інструментарію розробки та реалізації раціональних рішень у підприємницькій діяльності з метою забезпечення ефективного існування та розвитку організації в динамічних умовах ринкової економіки.

Основні завдання дисципліни – опанування:

*      методів забезпечення якості управлінського рішення, що приймається в організації, в умовах невизначеності зовнішнього і внутрішнього середовища, з урахуванням факторів невизначеності та ризику ситуацій;

*      методів аналізу факторів, які впливають на ефективності управлінського рішення;

*      технології розробки, прийняття, реалізації та мотивації якісного управлінського рішення;

*      методів аналізу, прогнозування, оптимізації та економічного обґрунтування управлінських рішень.

Міждисциплінарні зв’язки. „Теорія і практика прийняття управлінських рішень” є дисципліною, яка забезпечує формування знань і умінь, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою відповідних спеціальностей.

Дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної, правової та математичної підготовки, а також дисциплін, які характеризують об’єкт вивчення, окремі його функції та дисциплін управлінського циклу („Менеджмент”).

Методика вивчення базується на синтезі лекцій, семінарських, практичних занять, які передбачають розв’язання розрахункових задач, аналіз конкретних ситуацій, ділові ігри, тестування, самостійної позааудиторної роботи студентів.

2.      СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1.           Орієнтовна структура та тематичний план дисципліни

№ п / п

Теми курсу

Лекції

Практ.

С
Р
С

КС
Р

Всього годин

Форма конт-ролю

1

Управлінські рішення в системі менеджменту

2

2

2

 

8

Опит., тест

2

Теоретичні основи прийняття управлінських рішень

2

2

3

 

10

Письмове опит., тест

3

Процеси підготовки, розробки та реалізації управлінських рішень

4

4

8

 

8

Тест, опит.

4

Методологія та моделі прийняття управлінських рішень

2

2

4

 

12

Тест, екс-прес-опит.

5

Модульний контроль 1

 

 

 

2

 

 

6

Прийняття управлінських рішень в різних умовах середовища

4

4

10

 

19

Тест, Пись-мове опит.

7

Технологія реалізації управлінських рішень

2

2

8

 

8

Тест, опит.

8

Якість та ефективність управлінських рішень

2

2

6

 

14

Тест, екс-прес-опит.

9

Модульний контроль 2

 

 

 

2

 

 

 

Загальний обсяг навчального часу

18

18

41

4

81

Залік


2.2. ПЛАН ЛЕКЦІЙ

 

ЛЕКЦІЯ 1. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

 

1.1.           Вступ.

1.2.           Роль рішення в діяльності менеджера

1.3.           Сутність, зміст і форми управлінських рішень

1.4.           Цільова орієнтація управлінських рішень

1.5.           Системний підхід у прийнятті управлінських рішень

Література: 1, 2, 5, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 24, 25

 

ЛЕКЦІЯ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

 

1.6.           Типологія управлінських рішень

1.7.           Особа, що приймає рішення (ОПР).

1.8.           Складові образу ОПР

1.9.           Етапи прийняття управлінського рішення.

Література: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 23

 

ЛЕКЦІЯ 3. ПРОЦЕСИ ПІДГОТОВКИ, РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕННЬ

 

3.1.           Підготовка управлінського рішення

3.2.           Аналіз та діагностика ситуації.

3.3.           Розробка управлінського рішення

3.4.           Принципи раціональної організації процесу розробки управлінських рішень

3.5.           Реалізація управлінського рішення

3.6.           Застосування загальнонаукових підходів до підготовки, розробки та реалізації управлінських рішень

Література: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 17, 19, 21

 

ЛЕКЦІЯ 4. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

3.7.           Методологія прийняття управлінського рішення

3.8.           Методика економічного обґрунтування управлінських рішень

3.9.           Моделі процесу прийняття рішень в організаціях

3.10.      Прогнозування управлінських рішень

Література: 2, 5, 6, 7, 13, 14, 16, 20, 24, 27, 28, 29

ЛЕКЦІЯ 5. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В РІЗНИХ УМОВАХ СЕРЕДОВИЩА

5.1.           Види середовища, в якому приймається управлінське рішення.

5.2.           Прийняття управлінського рішення в умовах визначеності.

5.3.           Невизначеність і ризик в системі процедур прийняття управлінських рішень.

5.4.           Прийняття рішення в умовах ризику. Ризик-менеджмент.

5.5.           Прийняття рішення в умовах невизначеності .

5.6.           Підходи прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності. Критерії рішень.

Література: 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 15, 18, 19, 20, 24, 28, 30

 

ЛЕКЦІЯ 6. ТЕХНОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ

5.7.           Інформаційне забезпечення управлінського рішення

5.8.           Вимоги до оформлення рішень

5.9.           Помилки та відповідальність керівника в процесі прийняття управлінських рішеннь

5.10.      Реалізація і контроль виконання прийнятого рішення

Література: 2, 4, 5, 7, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 28, 29, 30, 31

 

ЛЕКЦІЯ 7. ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

7.1.           Вимоги до якості та ефективності управлінських рішень

7.2.           Якість та ефективність управлінських рішень

7.3.           Методи оцінок ефективності управлінських рішень

Література: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30

 

3. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Основною метою практичних занять з дисципліни „Теорія і практика прийняття управлінських рішень” є закріплення теоретичних знань та прищеплення студентам навичок аналізу і синтезу організаційно-управлінської інформації з метою прийняття ефективних управлінських рішень у сфері основної діяльності підприємства.

Методикою проведення практичних занять передбачено індивідуальне та колективне розв’язання розрахунково-аналітичних задач, обговорення конкретних ситуацій, вирішення практичних завдань, тестування.

 

Орієнтовний зміст практичних занять

з/п

Тема

Зміст занять

Обсяг годин

1

2

3

4

1

Управлінські рішення в системі менеджменту

Опитування. Психологічний тест. Мінікейс

2

2

Теоретичні основи прийняття управлінських рішень

Оволодіння методикою визначення видів обраних ОПР рішень. Розв’язання задачі. Тестування.

Відвідування лабораторії штрих-кодування.

2

3

Процеси підготовки, розробки та реалізації управлінських рішень

Тестування.

Опитування.

Розв’язання задачі.

4

4

Методологія та моделі прийняття управлінських рішень

Тестування.

Опитування.

Обговорення кейсу

2

5

Прийняття управлінських рішень в різних умовах середовища

Тестування.

Опитування.

Обговорення кейсу

4

6

Технологія реалізації управлінських рішень

Тестування.

Опитування.

Розв’язання розрахунково-аналітичної задачі

2

7

Якість та ефективність управлінських рішень

Оволодіння методикою визначення ефективності УР.

Розв’язання розрахунково-аналітичної задачі.

Тестування.

2

РАЗОМ по дисципліні

18

 

4.      САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Головною метою самостійної роботи студентів в процесі вивчення дисципліни „Теорія і практика прийняття управлінських рішень” є поглиблення набутих знань і сформованих умінь, їх застосування для вирішення завдань щодо ефективної організації процесу прийняття управлінських рішень, формування індивідуального підходу стосовно вирішення розглянутих проблем.

Результати, отримані в процесі виконання завдань самостійної роботи, в подальшому можуть бути використані при розробці дипломних проектів.

Зміст самостійної роботи студентів полягає у опрацюванні літературних джерел, вивченні законодавчих та нормативних актів із зазначених питань; виконанні індивідуальних та колективних завдань на основі результатів спостереження за управлінською діяльністю конкретних підприємств, дослідження практичних матеріалів реально функціонуючих об’єктів управління; написанні есе, звітів тощо.

З деяких тем дисципліни передбачено самостійне доопрацювання завдань, які за браком часу не було завершено на практичних заняттях.

Після кожної теми дисципліни передбачено контроль самостійної роботи студентів. Протягом триместру кожен студент виконує завдання наскрізного контролю, метою якого є послідовне закріплення теоретичного матеріалу шляхом підготовки, розробки, прийняття та реалізації управлінського рішення за матеріалами реально діючого підприємства.

Своєчасність та повнота самостійно виконаних студентами завдань є необхідною складовою загальних результатів поточного та рубіжного контролю з дисципліни „Теорія і практика прийняття управлінських рішень”.

Орієнтовний зміст самостійної роботи студентів

з/п

Тема

Дисципліни

Зміст завдань

Обсяг годин

1

2

3

4

1

Управлінські рішення в системі менеджменту

Написання есе щодо місця процесу прийняття управлінських рішень в сучасних умовах та власного бачення і сподівань щодо дисципліни „Теорія і практика прийняття управлінських рішень”.

2

2

Теоретичні основи прийняття управлінських рішень

Розв’язання індивідуальної задачі – визначення видів обраних ОПР рішень

3

3

Процеси підготовки, розробки та реалізації управлінських рішень

Вправа. Розподіл управлінських дій за етапами процесу прийняття УР

8

 

4

Методологія та моделі прийняття управлінських рішень

За матеріалами конкретної ситуації скласти перелік використаних методик та методів при прийняття УР

4

 

 

Контроль самостійної роботи (накопичувальна)

2

 

5

Прийняття управлінських рішень в різних умовах середовища

За результатами наскрізного індивідуального завдання провести аналіз альтернатив стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності

10

 

6

Технологія реалізації управлінських рішень

Скласти звіт про використання технологій реалізації УР на конкретному підприємстві

8

 

7

Якість та ефективність управлінських рішень

Провести оцінку ефективності УР за результатами виконання індивідуального завдання

6

 

 

Контроль самостійної роботи (накопичувальна)

2

 

РАЗОМ по дисципліні

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      КОНТРОЛЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

5.1. Контроль знань студентів

Оцінювання теоретичних знань та практичних навичок студентів протягом навчального семестру відбувається за результатами усних відповідей на практичних заняттях, тестування, розв’язання розрахунково-аналітичних задач, обговорення конкретних ситуацій, вирішення практичних завдань, а також в процесі контролю поточної самостійної роботи та виконання наскрізного індивідуального завдання.

Робоча програма з курсу “Теорія і практика прийняття управлінських рішень” передбачає застосування трьох форм контролю знань студентів:

*      поточний контроль. Студенти виконують навчальну програму з дисципліни – як у аудиторії, так і позааудиторно: відповідають на тести з тем курсу,  виконують вправи, обговорюють конкретні ситуації, беруть участь у рольових та ділових іграх, виконують завдання для самостійної роботи – кожне з них оцінюється за відповідними критеріями у балах.

*      рубіжний контроль. За накопичувальними результатами поточного контролю на 6-му тижні триместру відбувається  атестації.

*      підсумковий контроль -  залік.

На кожному практичному занятті передбачено поточний контроль знань обговорюваної теми за допомогою контрольних тестів. Кожна правильна відповідь оцінюється у 1 бал.

Кожне з аудиторних та самостійних завдань оцінюється у балах  – від 5 до 50 балів. Всі письмові самостійні завдання повинні бути здані викладачу на наступному практичному занятті, він перевірить їх і повідомить оцінку через тиждень.

Проміжний контроль після вивчення першого модулю відбувається за накопичувальною системою: 66% і більше від максимально можливої на час атестації суми – “зараховано”. 

Семестровий залік відбудеться за накопичувальною системою під час останього практичного заняття за розкладом: 66% і більше від максимально можливої на час атестації суми – “зараховано”.

 

2.1. Оцінювання результатів поточної діяльності складатиметься:

 

В и д    д і я л ь н о с т і

Бали

1. Поточне тестування, за кожну правильну відповідь  CD*

1

2. Обговорення кейсів

10 – 20

3. Ділові та рольові ігри

15 – 25

4. Індивідуальні самостійні завдання (самотестування, ессе, оформлення документів) @

15 – 20

5. Розрахункові задачі, практичні завдання @**

10 20

6. Реферат і його презентація @ 4

10 - 15

7. Наскрізне творче завдання

10 - 20

 

Враховується своєчасність подання і якісні показники:

*      відповідність того, що було зроблено, завданню;

*      використання термінології, концепції  дисципліни;

*      використання реальних прикладів з бізнесу;

*      презентація, наочність

2.2. Результати  атестації

 

Показник

Оцінка

< 66% від максимально можливої суми балів

- незадовільно   L

> 66% від максимально можливої суми балів

- задовільно

> 80% від максимально можливої суми балів

- добре

> 90% від максимально можливої суми балів

-відмінно J

Більше 80% пропущених практичних занять

-не атестовано M

 

2.3. Підсумковий семестровий залік – за накопичувальною системою

 

Показник

Оцінка

< 66% від максимально можливої суми балів

- незараховано   L

> 66% від максимально можливої суми балів

- зарахованоJ

 

До заліку кожен студент має накопичити за тести в цілому не менше 66% максимально можливих балів, у іншому разі  передбачене залікове комп’ютерне тестування – 50 запитань за 50 хвилин : - не менше 66% правильних відповідей.

Бажаємо успіху!

 

6. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ