ПРОГРАМА

 

дисципліни ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

для студентів рівня підготовки „спеціаліст” за напрямами “Менеджмент”, „Економіка та підприємництво”, „Торгівля”

 

Укладач Приймак Василь Михайлович

 

 

ВСТУП

Програма курсу “Теорія і практика прийняття управлінських рішень” є дисципліною за вибором університету для студентів рівня підготовки „спеціаліст” за напрямами “Менеджмент”, „Економіка та підприємництво”, „Торгівля” усіх форм навчання.

Програма відображає суть та головні складові сучасного менеджменту, передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок з основних закономірностей планування, створення та оптимального використання інструментарію прийняття управлінських рішень.

Програма складається з таких розділів:

1. Мета і завдання дисципліни.

2. Зміст тем дисципліни.

3. Список рекомендованої літератури.

 

1.    МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Розробка управлінських рішень – один з найбільш важливих управлінських процесів. Ступінь обґрунтованості управлінського рішення визначає рівень ефективності системи менеджменту в цілому.

Навчальна дисципліна „Теорія і практика прийняття управлінських рішень” призначена для студентів рівня підготовки „спеціаліст” за напрямами “Менеджмент”, „Економіка та підприємництво”, „Торгівля” тощо. Її вивчення забезпечує науково-методичне підґрунтя для опанування студентами основних методів розробки, прийняття та реалізації якісних управлінських рішень в організації.

Предметом дисципліни є процес прийняття і оптимізації управлінських рішень.

Основною метою дисципліни є набуття майбутніми спеціалістами практичних навичок в застосуванні універсального інструментарію розробки та реалізації раціональних рішень у підприємницькій діяльності з метою забезпечення ефективного існування та розвитку організації в динамічних умовах ринкової економіки.

Основні завдання дисципліни – опанування:

*    методів забезпечення якості управлінського рішення, що приймається в організації, в умовах невизначеності зовнішнього і внутрішнього середовища, з урахуванням факторів невизначеності та ризику ситуацій;

*    методів аналізу факторів, які впливають на ефективності управлінського рішення;

*    технології розробки, прийняття, реалізації та мотивації якісного управлінського рішення;

*    методів аналізу, прогнозування, оптимізації та економічного обґрунтування управлінських рішень.

Міждисциплінарні зв’язки. „Теорія і практика прийняття управлінських рішень” є дисципліною, яка забезпечує формування знань і умінь, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою відповідних спеціальностей.

Дисципліна вивчається на основі базової загальноекономічної, правової та математичної підготовки, а також дисциплін, які характеризують об’єкт вивчення, окремі його функції та дисциплін управлінського циклу („Менеджмент”).

Методика вивчення базується на синтезі лекцій, семінарських, практичних занять, які передбачають розв’язання розрахункових задач, аналіз конкретних ситуацій, ділові ігри, тестування, самостійної позааудиторної роботи студентів.

 

2. ЗМІСТ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ “ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ”

 

Вступ.

Загальна характеристика дисципліни „Теорія і практика прийняття управлінських рішень”: мета, задачі, проблематика. Предмет та об’єкт дослідження. Значення курсу для підготовки фахівців. Система курсу „Теорія і практика прийняття управлінських рішень” та його зв’язок з іншими дисциплінами. Порядок вивчення курсу та контролю знань студентів.

 

Тема 1. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ

Місце рішення в системі управління. Суб’єкт та об’єкт управлінського рішення (УР). Функції рішення в методології та організації процесу управління: планування, організування, мотивування, контролювання. Об’єктивна і суб’єктивна сторони процесу розробки рішень. Фактори які впливають на розробку управлінських рішень.

Економічна сутність та форми управлінських рішень. Основні етапи процесу прийняття управлінських рішень. Методологічний зміст рішень. Економічний зміст рішення. Організаційний зміст управлінського рішення. Соціальний зміст рішення.

Цільова орієнтація УР. Цільові технології розробки управлінських рішень: ініціативно-цільові, програмно-цільові і регламентні. Процесорні технології.

Системний підхід у прийнятті управлінських рішень. Основні властивості систем. Найважливіші принципи та елементи системного підходу. Компоненти «чорного ящика» системного підходу до прийняття рішень. Вимоги системного підходу до прийняття рішень.

 

Тема 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Типологія управлінських рішень. Типи управлінських рішень залежно від тривалості досягнення мети: оперативні, тактичні, стратегічні. Характеристика рішень за змістом та за умовами прийняття. Типи управлінських рішень за сферою проблем, в якій вони приймаються. Диференціація рішень за ступенем жорсткості вимог до їх виконання: конкретно жорсткі, орієнтуючі, гнучкі, нормативні. Види управлінських рішень за джерелами виникнення: ініціативні і обов’язкові. Інноваційні рішення. Економічні рішення. Роль соціальних рішень в діяльності підприємства. Технічні рішення. Організаційні управлінські рішення.

Характеристика основних етапів розробки управлінських рішень в організації як відкритій системі. Основні етапи процесу підготовки до розробки УР. Етапи розробки рішення. Прийняття та реалізація УР. Аналіз результату.

Роль людського фактора при розробці управлінських рішень в організації. Психологія особи в системі розробки управлінських рішень. Особа, що приймає рішення (ОПР). Компоненти психологічного портрету особистості: інтелектуальна база, професійні якості, поведінкові переваги, стилі керівництва, тощо.

 

Тема 3. ПРОЦЕСИ ПІДГОТОВКИ, РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Підготовка, розробки та реалізації УР. Збір та обробка інформації про ситуацію, визначення цілей в діяльності організації як цілісної системи. Виявлення і формулювання проблеми. Розробка системи оцінювання управлінського рішення. Аналіз та діагностика ситуації. Розробка альтернативних прогнозів розвитку ситуації.

Організація процесу розробки управлінського рішення. Генерування альтернативних варіантів рішень. Відбір основних варіантів управлінських впливів. Розробка сценаріїв розвитку ситуації. Експертна оцінка основних варіантів керуючих впливів. Основні принципи раціональної організації процесу розробки управлінських рішень.

Застосування наукових підходів до підготовки, розробки та реалізації управлінських рішень. Особливості функціонального підходу до розробки управлінських рішень. Комплексний, інтеграційний, маркетинговий, динамічний, нормативний, кількісний, адміністративний, поведінковий, ситуаційний підходи до підготовки, розробки та реалізації управлінських рішень.

 

Тема 4. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Методологічні основи підготовки, розробки та реалізації УР. Роль економічних законів і наукових підходів у розробці, прийнятті та реалізації управлінських рішень.

Методика економічного обґрунтування управлінських рішень щодо підвищення якості компонентів системи менеджменту. Заходи щодо підвищення якості “входу” системи. Основні фактори підвищення якості процесу в системі.

Методи, які використовуються в управлінні організацією, та їх класифікація. Методи постановки проблем, методи рішення проблем, методи організації виконання прийнятих рішень. Метод системного аналізу. Експертні методи ухвалення рішень (метод експертних оцінок). Роль методу мозкової атаки (мозкового штурму) у процесі прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Логічні і логіко-математичні методи ухвалення рішень. Методи математичного програмування, графічний і симплексний методи. Використання множника Лагранжа для оптимізації нелінійної функції при заданих обмеженнях.

Моделювання як метод вирішення складних проблем. Основні види моделей та їх характеристика. Механічні та органічні моделі.

Прогнозування як одна із складових процесу управління. Класифікація основних методів прогнозування. Експертне та дослідницьке прогнозування.

 

Тема 5. ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У РІЗНИХ УМОВАХ СЕРЕДОВИЩА

Види середовища, в якому приймається управлінське рішення. Концепція визначеності при розробці та реалізації управлінських рішень. Концепція ризику та концепція невизначеності.

Розробка рішень в умовах визначеності: оптимізаційний аналіз. Методи оптимізації: граничний аналіз, лінійне програмування, аналіз приросту прибутку.

Характеристика функцій граничної доходності і граничних витрат при розробці управлінських рішень. Порядок використання табличного методу та диференційних обчислень для визначення граничного значення функції.

Невизначеність і ризик в системі процедур управлінських рішень. Управлінські ризики при розробці управлінських рішень. Поняття передбачуваної вартості та метод її розрахунку. Вимірювання ризику: розмах ризику і середнє квадратичне відхилення. Розрахунок відносного ризику. Коефіцієнт варіації. Функція «ризик – прибуток». Методи коректування ризику: облікової ставки, скоректованої з урахуванням ризику; метод еквіваленту визначеності. Аналіз послідовності рішення з використанням дерева рішень. Страхування ризику.

Трансформація ризиків у невизначеність. Дві групи невизначеності: об’єктивні та суб’єктивні. Рівні невизначеності. Основні підходи до прийняття рішень в умовах невизначеності. Критерій рішення Вальда (максі-мін) для оцінки передбачуваних стратегій в умовах невизначеності. Альфа-критерій рішення Гурвіца. Критерій рішення Сейвіджа. Критерій рішення Лапласа. Інші методи врахування невизначеності (хенджування, гнучке інвестування, диверсифікація інтересів фірми, придбання додаткової інформації, модифікація цілей тощо).

Матриця ефективності управлінських рішень в умовах невизначеності. Організаційні методи зменшення невизначеності. Влив паніки на управлінські рішення.

 

Тема 6. ТЕХНОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Вимоги до оформлення рішень. Класифікація документів по розробці і реалізації управлінських рішень. Основні вимоги до оформлення документації. Оцінка документів оформлення рішень за критеріями якості.

Інформаційне забезпечення процесу реалізації рішень. Класифікація інформації та вимоги до її якості. Організація масиву та потоків інформації. Нові інформаційні технології та їх функції у процесі розробки УР.

Помилки керівника при прийнятті рішення: об’єктивні та суб’єктивні.

Професійна відповідальність керівників за управлінські рішення. Сутність і види відповідальності керівників. Соціальна та екологічна відповідальність керівника. Параметри, що впливають на повноту прояву відповідальності особи. Параметри соціальної відповідальності. Основи професійної, економічної, юридичної, адміністративної, екологічної відповідальності керівників при розробці управлінських рішень.

Реалізація і контроль виконання прийнятого рішення. Методи реалізації УР. Ухвалення рішення особою, що приймає рішення. Розробка плану дій успішної реалізації управлінських рішень. Контроль реалізації плану. Аналіз результатів розвитку ситуації після управлінських впливів.

Система контролю і мотивації реалізації управлінських рішень. Вимоги до обліку рішень. Основні ознаки класифікації контролю реалізації управлінських рішень.

Мотивування у підвищенні ефективності управлінських рішень. Функція мотивації реалізації управлінських рішень. Методи і прийоми стимулювання потреб УР. Процес заключного контролю УР.

 

Тема 7. ЯКІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Фактори, що впливають на правильність прийняття рішень. Помилки керівника при прийнятті рішення. Основні причини, що приводять до низької якості управлінських рішень.

Параметри якості управлінського рішення. Показник ентропії. Ступінь ризику вкладення інвестицій. Ймовірність реалізації рішення за показниками якості, затрат і строків. Основні фактори, які впливають на якість управлінських рішень. Фактори якості на стадії розробки управлінського рішення. Фактори якості на стадії реалізації управлінського рішення.

Вибір пріоритетів при розробці та прийнятті управлінських рішень. Принцип Парето. Встановлення пріоритетів за допомогою аналізу АБВ. Прискорений метод аналізу по Ейзенхауеру.

Якість та ефективність управлінських рішень. Правила забезпечення порівняння альтернативних варіантів управлінських рішень як необхідної умови підвищення їх якості та ефективності. Забезпечення порівняння альтернативних варіантів за фактором часу. Врахування фактору якості об’єкту при розробці управлінського рішення. Розрахунок впливу фактору масштабу (обсягу) виробництва на розробку управлінського рішення. Особливості урахування рівня освоєння об’єкту в серійному виробництві. Вплив фактора інфляції.

Основні принципи економічного обґрунтування. Сутність фактора часу. Застосування комплексного підходу до розрахунку економічного ефекту. Забезпечення багатоваріантності технічних та організаційних рішень як одного з найважливіших принципів менеджменту. Забезпечення порівнянності вхідної інформації для економічного обґрунтування.

Основні види функціональної ефективності. Вимоги, які ставляться до ефективності управлінських рішень. Методи оцінок економічної ефективності управлінських рішень.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ